Szukaj

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę z wykorzystaniem strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/

Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności Usługodawcy i przestrzegania ich postanowień. 

Adres Usługodawcy:

KOLEKTYW GNS Dagmara Pająk-Jeżowska, ul. Glogera 65 lok. 6, 31-222 Kraków

Kontakt z Usługodawcą jest także możliwy:

§ 1.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć Dagmarę Pająk-Jeżowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KOLEKTYW GNS Dagmara Pająk-Jeżowska, ul. Glogera 65 lok. 6, 31-222 Kraków, NIP: 9452220041, REGON: 380432707; 

Usłudze – należy przez to rozumieć usługę w zakresie bieliźniarstwa lub usługę krawiecką wykonaną na indywidualne zamówienie Usługobiorcy z materiałów własnych Usługodawcy polegającą na wyrobie (uszyciu) dla Usługobiorcy bielizny (biustonosza, majtek, stroju kąpielowego, szlafroka itp.) lub innych ubiorów według podanych przez Usługobiorcę wymiarów (standardowych lub indywidualnych) i na podstawie wybranego przez Usługobiorcę modelu przedstawionego na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/;

Usłudze świadczonej drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć nieodpłatną usługę, dostępną pod adresem internetowym https://grubaniciaszyte.pl/, świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na zasadach określonych Regulaminem,  tj. usługę formularza zamówienia, który umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Usługobiorcą  i Usługodawcą drogą elektroniczną (wysłanie i odebranie danych następuje za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron);

Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonującą lub zamierzającą dokonać Zamówienia Usługi u Usługodawcy z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/;

Konsumencie – należy przez to rozumieć Usługobiorcę będącego osobą fizyczną dokonującego lub zamierzającego dokonać czynności prawnej za pośrednictwem strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. przedsiębiorca na prawach konsumenta);

Zamówieniu – należy przez to rozumieć złożone z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ oświadczenie woli Usługobiorcy określające zamawianą Usługę poprzez wskazanie: wybranego modelu bielizny (innego ubioru) do wyrobu (uszycia), niezbędnych wymiarów bielizny (innego ubioru) ewentualnego komentarza do zamówienia ( zgłoszenia potrzebnych uwag, zmian konstrukcyjnych) oraz ilości zamawianej bielizny (innego ubioru); wybranego sposoby płatności i dostawy uszytej bielizny (innego ubioru), a także dane osobowe Usługobiorcy (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres do wysyłki, telefon, adres e-mail, opcjonalnie nazwa firmy i NIP);

Polityce prywatności – należy przez to rozumieć Politykę prywatności dostępną na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 2.

Postanowienia ogólne

 1. Warunkiem zamówienia przez Usługobiorcę Usługi za pośrednictwem strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności i przestrzeganie ich postanowień.
 2. Treść Regulaminu oraz Polityki prywatności jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed złożeniem Zamówienia, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/.
 3. Przed złożeniem Zamówienia Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności. 
 4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ dotyczące oferowanej przez Usługodawcę Usługi, w szczególności zamieszczone na stronie internetowej opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 5. Korzystanie ze strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/jest możliwe pod warunkiem zapewnienia przez Usługobiorcę na jego własny koszt:
 1. sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie z zasobów sieci Internet, 
 2. połączenia z siecią Internet,
 3. dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 4. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).
 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania
  i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia takich zagrożeń Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3.

Złożenie Zamówienia i wykonanie Usługi

 1. Usługodawca świadczy Usługi wyłącznie na terytorium Polski. 
 2. Wykonanie Usługi następuje na indywidualne zamówienie Usługobiorcy.
 3. Zamówienie Usługi przez Usługobiorcę wymaga:
 1. złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ oraz
 2. dokonania zapłaty ceny za Usługę.
 1. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi formularza zamówienia dochodzi do skutku z chwilą jego udostępnienia w celu złożenia Zamówienia. Usługa formularza zamówienia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza zamówienia przed złożeniem Zamówienia.
 2. W formularzu zamówienia Usługobiorca wskazuje: wybrany model bielizny (innego ubioru), niezbędne wymiary bielizny (innego ubioru), ilość zamawianej bielizny (innego ubioru), wybrany sposoby płatności i dostawy uszytej bielizny (innego ubioru), a także dane osobowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres do wysyłki, telefon, adres e-mail, opcjonalnie nazwę firmy i NIP). Usługobiorca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę” (lub innej potwierdzającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty).
 3. Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę stanowi złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy, przedmiotem której jest wykonanie Usługi na rzecz Usługobiorcy. 
 4. Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty przez Usługodawcę drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail.
 5. Usługa jest świadczona przez Usługodawcę w oparciu o szczegółowe informacje dotyczące wybranego modelu oraz wskazanych wymiarów bielizny (innego ubioru) otrzymanych od Usługobiorcy.
 6. Usługodawca zastrzega, że podanie przez Usługobiorcę błędnych, nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych danych w formularzu zamówienia może prowadzić do niewłaściwej realizacji Zamówienia, za co Usługodawca nie odpowiada.
 7. Usługodawca przystępuje do wykonania Usługi po dokonaniu zapłaty ceny przez Usługobiorcę.
 8. Czas wykonania Usługi wynosi do 13 dni roboczych i jest liczony od czasu otrzymania płatności przez Usługodawcę (w tym również wpłynięcia środków na rachunek bankowy Usługodawcy przy wyborze płatności z wykorzystaniem systemu odroczonej płatności PayPo) lub od otrzymania wymiarów, jeśli te zostały dosłane, po płatności.
 9. Wykonanie Usługi następuje poprzez uszycie bielizny (innego ubioru) zgodnie z indywidualnych zamówieniem Usługobiorcy oraz wysłanie Usługobiorcy uszytej bielizny (innego ubioru) na adres wskazany w formularzu zamówienia.

§ 4.

Cena i oferowane metody płatności

 1. Cena Usługi jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest podana w złotych polskich. 
 2. Cena Usługi zawiera cenę materiałów użytych do wykonania Usługi.
 3. Wykonanie Usługi jest dokumentowane paragonem fiskalnym albo fakturą VAT. 
 4. Cena Usługi nie obejmuje kosztów dostawy uszytej bielizny (innego ubioru) do Usługobiorcy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu płatności. 
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. W takich przypadkach cena wskazywana obok ceny promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej Usługa była dostępny w ciągu ostatnich 30 dni. 
 6. Usługodawca nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 7. Zapłata za Usługę następuje BLIKIEM lub szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24. Możliwe jest także skorzystanie z systemu odroczonej płatności PayPo, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie https://paypo.pl/.
 8. Nieopłacenie zamówienia w ciągu 3 dni od dnia jego złożenia jest jednoznaczne z anulowaniem zamówienia. W przypadku mini dropow czas na opłacenie zamówienia wynosi 48 h.
 9. Wszelkie zmiany konstrukcji są płatne i wyceniane są indywidualnie.

§ 5.

Sposób i koszt dostawy

 1. Usługodawca wysyła uszytą bieliznę (inny ubiór) wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Koszt dostawy uszytej bielizny (innego ubioru) jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy:
  1. przesyłka kurierska InPost – 19,00 zł,
  2. paczkomat InPost – 16,00 zł.
 3. Koszt dostawy uszytej bielizny (innego ubioru) ponosi Usługobiorca. 
 4. Uszyta bielizna (inny ubiór) jest dostarczana do Usługobiorcy za pośrednictwem wybranego przez Usługobiorcę dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W przypadku wyboru paczkomatu Inpost, adresem dostawy jest adres paczkomatu wybranego przez Usługobiorcę w momencie składania Zamówienia.
 6. Usługodawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek przez przewoźników. 

§ 6.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny za zgodność uszytej bielizny (innego ubioru) z umową. 
 2. W przypadku, gdy uszyta bielizna (inny ubiór) posiada wady, Konsument ma prawo do reklamacji na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, gdyż zgodnie z rozdziałem 5a tej ustawy w odniesieniu do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta – w tym również, jeśli towar jest wynikiem umowy o dzieło – w razie braku zgodności towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w tym rozdziale. W takim przypadku nie stosuje się natomiast przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, dotyczących tzw. rękojmi. 
 3. Konsument może zgłosić reklamację:
 1. kurierem na adres KOLEKTYW GNS Dagmara Pająk-Jeżowska, Powstańców 50, 31-422 Kraków z dopiskiem” zostawić u portiera”
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mali: grubaniciaszyte@hotmail.com.
 1. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Konsumenta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Konsumenta sposobu rozwiązania problemu. 
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Konsument powinien przesłać lub dostarczyć reklamowaną bieliznę (inny ubiór) Usługodawcy, dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 3.
 3. Jeżeli dane lub informacje podane przez Konsumenta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji. 
 4. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną, o ile Konsument podał adres e-mail, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zaniechanie odpowiedzi w terminie 14 dni traktuje się jako uwzględnienie reklamacji.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego lub skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 6. Uszyta bielizna (inny ubiór) – zwana na potrzeby postępowania reklamacyjnego towarem – jest zgodna z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jej:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 3. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
 1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
 2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 10, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 10, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 3. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 12, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 6. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
 8. Konsument udostępnia Usługodawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.
 9. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
 10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. Usługodawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 15,
 2. Usługodawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 17,
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,
 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości żądania jego naprawy lub wymiany,
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 2. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Usługobiorcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo reklamacji przysługuje także w odniesieniu do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną nieodpłatnie. 
 8. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest przedsiębiorca, który nie działa na prawach konsumenta, strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.

§ 7.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Usługodawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Usługodawcę pisemnie w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu między Konsumentem a Usługodawcą, 
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, 
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 8.

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsument ma prawo odstąpić od umowy – w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bez podania przyczyny, składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 
 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 3. Biorąc pod uwagę, że bielizna (inny ubiór) szyta przez Usługodawcę na miarę – zarówno według wymiarów standardowych, jak i indywidualnych – jest rzeczą nieprefabrykowaną oraz personalizowaną – wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta oraz służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą. 
 4. Konsument – akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl – jest informowany o treści art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

§ 9.

Bony podarunkowe

 1. Zamówienie na bon podarunkowy, będący formą płatności za bieliznę (inny ubiór), można złożyć u Usługodawcy poprzez pocztę elektroniczną grubaniciaszyte@hotmail.com lub poprzez social media Usługodawcy. 
 2. Bon podarunkowy jest wystawiany przez Usługodawcę na wskazaną przez nabywcę kwotę. 
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty za bon, bon – w wersji elektronicznej przeznaczonej do wydruku – jest wysyłany przez Usługodawcę do nabywcy na podany przez niego adres e-mail. 
 4. Bon podarunkowy jest bonem imiennym. 
 5. Bon podarunkowy ważny jest rok od momentu jego wystawienia przez Usługodawcę. Nabywcy lub użytkownikowi (osobie, której przekazano bon podarunkowy), nie przysługują względem Usługodawcy roszczenia o zwrot wartości nominalnej bonu niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności. 
 6. Bon podarunkowy należy wykorzystać jednorazowo, w całości. Kwota niewykorzystana nie podlega zwrotowi.
 7. W celu skorzystania z bonu podarunkowego konieczne jest złożenia zamówienia na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/, wybranie formy płatności: przelew bankowy i przesłanie bonu do Usługodawcy na adres e-mail: grubaniciaszyte@hotmail.com. Gdy wartość zakupionej bielizny (innego ubioru) jest wyższa niż wartość nominalna bonu podarunkowego, użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny. 
 8. Bon podarunkowy w żadnym przypadku nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) oraz nie może zostać zwrócony Usługodawcy. 

§ 10.

Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 11.

Opinie

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikacji na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ opinii Usługobiorców na temat bielizny (innego ubioru) uszytej przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca publikuje wyłącznie opinie wyrażone przez Usługobiorców, którzy korzystali z usług Usługodawcy. 
 3. Usługobiorca, który chce wyrazić opinię na temat bielizny (innego ubioru) uszytej przez Usługodawcę, może przesłać opinię na adres e-mail: grubaniciaszyte@hotmail.com. Opinia powinna zostać wysłać z adresu e-mail, który został udostępniony Usługodawca przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia. 
 4. Nie ma możliwości automatycznego publikowania przez Usługobiorców opinii na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/
 5. Usługobiorca przesyłając opinię do Usługodawcy wyraża zgodę na jej publikację na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/.
 6. Opinia stanowi subiektywną wypowiedź Usługobiorcy na temat bielizny (innego ubioru) uszytej przez Usługodawcę.
 7. Usługobiorca przesyłając opinię do Usługodawcy akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad określonych przez Usługodawcę odnośnie publikacji opinii. 
 8. Każda opinia nadesłana przez Usługobiorcę podlega weryfikacji. W pierwszej kolejności weryfikacji podlega fakt, czy opinia pochodzi od Usługobiorcy, który korzystał z usług Usługodawcy. Weryfikacja odbywa się w oparciu o wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail powiązany ze zrealizowanym zamówieniem. Jeśli przesłana opinia nie pochodzi od Usługobiorcy, to opinia nie podlega dalszej weryfikacji. Jeśli przesłana opinia pochodzi od Usługobiorcy, to następnie jest weryfikowana, czy nie narusza obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz praw osób trzecich, w tym Usługodawcy.  
 9. W każdym przypadku Usługodawca jest uprawniony do decydowania o umieszczeniu opinii na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii negatywnych, jak i pozytywnych. 

§ 12.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.01.2023 r. 
 3. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez informację na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/
 4. Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.