Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę z wykorzystaniem strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/

§ 1.

Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć Dagmarę Pająk- Jeżowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą KOLEKTYW GNS, Zygmunta Glogera 65/6, 31-222 Kraków NIP: 9452220041

Usłudze – należy przez to rozumieć usługę w zakresie bieliźniarstwa lub usługę krawiecką wykonaną na indywidualne zamówienie Usługobiorcy z materiałów własnych Usługodawcy polegającą na wyrobie (uszyciu) dla Usługobiorcy bielizny (biustonosza, majtek, stroju kąpielowego, szlafroka itp.) lub innych ubiorów według podanych przez Usługobiorcę wymiarów (standardowych lub indywidualnych) i na podstawie wybranego przez Usługobiorcę modelu przedstawionego na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/

Usłudze świadczonej drogą elektroniczną – należy przez to rozumieć nieodpłatną usługę, dostępną pod adresem internetowym https://grubaniciaszyte.pl/, świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy na zasadach określonych Regulaminem,
tj. usługę formularza zamówienia, który umożliwia zawarcie umowy pomiędzy Usługobiorcą
i Usługodawcą drogą elektroniczną (wysłanie i odebranie danych następuje za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron);

Usługobiorcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawna lub jednostkę organizacyjną posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonującą lub zamierzającą dokonać Zamówienia Usługi u Usługodawcy z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/;

Konsumencie – należy przez to rozumieć Usługobiorcę będącego osobą fizyczną dokonującego lub zamierzającego dokonać Zamówienia Usługi u Usługodawcy niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej;

Zamówieniu – należy przez to rozumieć złożone z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ oświadczenie woli Usługobiorcy określające zamawianą Usługę poprzez wskazanie: wybranego modelu bielizny (innego ubioru) do wyrobu (uszycia), niezbędnych wymiarów bielizny (innego ubioru) oraz ilości zamawianej bielizny (innego ubioru); wybranego sposoby płatności i dostawy uszytej bielizny (innego ubioru), a także dane osobowe Usługobiorcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, telefon, adres e-mail, opcjonalnie nazwa firmy i NIP);

Polityce prywatności – należy przez to rozumieć Politykę prywatności dostępną na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/.

§ 2.

Postanowienia ogólne

Warunkiem zamówienia przez Usługobiorcę Usługi za pośrednictwem strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ jest zapoznanie się z Regulaminem oraz Polityką prywatności
i przestrzeganie ich postanowień .

Treść Regulaminu oraz Polityki prywatności jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed złożeniem Zamówienia, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona
i utrwalona przez Usługobiorcę w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/

Przed złożeniem Zamówienia Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią i akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki prywatności.

Informacje znajdujące się na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ dotyczące oferowanej przez Usługodawcę Usługi, w szczególności zamieszczone na stronie internetowej opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy
w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

Korzystanie ze strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ jest możliwe pod warunkiem zapewnienia przez Usługobiorcę na jego własny koszt:

sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym pozwalającym na korzystanie
z zasobów sieci Internet,

połączenia z siecią Internet,

dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w najnowszej oficjalnej wersji
z włączoną opcją obsługi plików typu „cookies” (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera).

Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania
i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia takich zagrożeń Usługobiorca powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze strony internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3.

Złożenie Zamówienia i wykonanie Usługi

Usługodawca świadczy Usługi wyłącznie na terytorium Polski.

Wykonanie Usługi następuje na indywidualne zamówienie Usługobiorcy.

Zamówienie Usługi przez Usługobiorcę wymaga:

złożenia Zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/ oraz

dokonania zapłaty ceny za Usługę.

Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi formularza zamówienia dochodzi do skutku z chwilą jego udostępnienia w celu złożenia Zamówienia. Usługa formularza zamówienia ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę lub z chwilą zaprzestania korzystania z formularza zamówienia przed złożeniem Zamówienia.

W formularzu zamówienia Usługobiorca wskazuje: wybrany model bielizny (innego ubioru), niezbędne wymiary bielizny (innego ubioru), ilość zamawianej bielizny (innego ubioru); wybrany sposoby płatności i dostawy uszytej bielizny (innego ubioru), a także dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, telefon, adres e-mail, opcjonalnie nazwę firmy i NIP). Usługobiorca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę” (lub innej potwierdzającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty).

Złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę stanowi złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy, przedmiotem której jest wykonanie Usługi na rzecz Usługobiorcy.

Po złożeniu Zamówienia Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty przez Usługodawcę drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres e-mail.

Usługa jest świadczona przez Usługodawcę w oparciu o szczegółowe informacje dotyczące wybranego modelu oraz wskazanych wymiarów bielizny (innego ubioru) otrzymanych od Usługobiorcy.

Usługodawca zastrzega, że podanie przez Usługobiorcę błędnych, nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych danych w formularzu zamówienia może prowadzić do niewłaściwej realizacji Zamówienia, za co Usługodawca nie odpowiada.

Usługodawca przystępuje do wykonania Usługi po dokonaniu zapłaty ceny przez Usługobiorcę.

Czas wykonania Usługi wynosi 8/9 dni roboczych i jest liczony od czasu otrzymania płatności przez Usługodawcę.

Wykonanie Usługi następuje poprzez uszycie bielizny (innego ubioru) zgodnie z indywidualnych zamówieniem Usługobiorcy oraz wysłanie Usługobiorcy uszytej bielizny (innego ubioru) na adres wskazany w formularzu zamówienia.

§ 4.

Cena i sposób płatności

Cena Usługi jest ceną brutto i jest podana w złotych polskich.

Cena Usługi zawiera cenę materiałów użytych do wykonania Usługi.

Wykonanie Usługi jest dokumentowane paragonem/ fakturą.

Cena Usługi nie obejmuje kosztów dostawy uszytej bielizny (innego ubioru) do Usługobiorcy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Usługobiorcę sposobu płatności.

Zapłata za Usługę następuje przelewem, BLIKIEM lub szybkim przelewem online za pośrednictwem systemu Przelewy24. Zamówienia nieopłacone do 3 dni roboczych zostają automatycznie anulowane.

§ 5.

Sposób i koszt dostawy

Usługodawca wysyła uszytą bieliznę (inny ubiór) wyłącznie na terytorium Polski.

Koszt dostawy uszytej bielizny (innego ubioru) jest uzależniony od wybranego sposobu dostawy:

przesyłka kurierska InPost – 17,00 zł,

paczkomat InPost – 16,00 zł.

Koszt dostawy uszytej bielizny (innego ubioru) ponosi Usługobiorca.

Uszyta bielizna (inny ubiór) jest dostarczana do Usługobiorcy za pośrednictwem wybranego przez Usługobiorcę dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku braku kontaktu z zamawiającym, paczka zostaje nadana na adres stacjonarny.

W przypadku wyboru paczkomatu Inpost, adresem dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Usługobiorcę w momencie składania zamówienia.

§ 6.

Postępowanie reklamacyjne

Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia Usługi.

Usługodawca jest zobowiązany do uszycia bielizny (innego ubioru) bez wad.

Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Usługodawcę.

Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi przewidziane w Kodeksie cywilnym.

W stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.

Konsument może zgłosić reklamację:

przesyłając reklamację WRAZ Z BIELIZNĄ na adres KOLEKTYW GNS, Zygmunta Glogera 65/6, 31-222 Kraków NIP: 9452220041

Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Konsumenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres e-mail), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie pożądanego przez Konsumenta sposobu rozwiązania problemu.

Jeżeli dane lub informacje podane przez Konsumenta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Konsumentem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub drogą elektroniczną, o ile Konsument podał adres e-mail, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Zaniechanie odpowiedzi w terminie 30 dni traktuje się jako uwzględnienie reklamacji.

§ 7.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Usługodawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału
w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Usługodawcę pisemnie w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów:

•   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

•   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

•   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu między Konsumentem a Usługodawcą,

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 8.

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 287) konsument ma prawo odstąpić od umowy – w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, bez podania przyczyny, składając przedsiębiorcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie, z zastrzeżeniem ust. 2-4.

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Konsument – akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie z wykorzystaniem formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/– jest informowany o treści art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta. 

Biorąc pod uwagę, że bielizna (inne ubiory) szyta przez Usługodawcę na miarę – zarówno według wymiarów standardowych, jak i indywidualnych – jest rzeczą nieprefabrykowaną oraz personalizowaną – wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta oraz służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

§ 9.

Bony podarunkowe

Zamówienie na bon podarunkowy można złożyć mailowo lub na naszych social mediach. Bony są imienne, wystawiane na wybraną kwotę, w wersji do druku wysyłane mailowo po zaksięgowaniu wpłaty. Bon ważny jest rok od momentu daty wystawienia. Żeby wykorzystać bon podarunkowy należy łożyć zamówienie na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/, (wybierając przelew bankowy) i przesłać do nas bon w załączniku mailowym. Bon należy wykorzystać jednorazowo.

§ 10.

Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 11.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorcy znajdują się w Polityce prywatności. 

§ 12.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Regulamin obowiązuje od dnia 31.03.2022 r.

O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez informację na stronie internetowej https://grubaniciaszyte.pl/.

Do zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Usługobiorcę.